DOPRAVA A INFRASTRUKTURA 

 • Efektivně využijeme prostředků pro dopravu vázaných na transparentní postupy v rámci dopravního odboru kraje. 

 • Zpracujeme analýzy využití linek (autobusová versus vlaková doprava) a zavedeme inteligentní logistiku – na nevytížené spoje (případně určité časy č intervaly), dle analýzy, menší dopravní prostředky – Hromadná doprava bude plánována chytře tak, aby nevznikaly slepé lokality. S užitím analýzy, dat a průzkumů zhodnotíme nasazování méně využívaných spojů. Naopak, přidáme garantované spoje tam, kde chybí.

 • Zavedeme úplnou integraci veškeré veřejné dopravy napříč krajem do systému DÚK s možností online nákupu a systémem bezkontaktních plateb.

 • Ve všech spojích v kraji se zaměříme na možnost elektronického odbavení cestujících vč. snadné platby kartou.

 • Dopravní obslužnost musí pokrývat celé území kraje i všechny občany a časy. Obcím nabídneme pomocnou ruku.

 • Při plánování budeme prosazovat dostupnost, bezbariérovost a environmentální hledisko dopravy, což se odrazí i v podmínkách výběrových řízení, stejně jako faktory modernizace (wi-fi).

 • Konec chaosu ve výstavbě a údržbě silnic, sítí a dalších staveb. Vytvoříme jasnou a logickou koncepci rychlé, transparentní a efektivní údržby, rekonstrukce a výstavby dopravní infrastruktury.

 • Stavby a rekonstrukce budeme koordinovat s dalšími organizacemi se zřetelem na zachování krajinného rázu a přírodních lokalit regionu.

 • Dále budeme prosazovat a podporovat výstavbu a zkapacitňování obchvatů obcí a budování vysokorychlostní sítě – dálnice a železnice.

 • Budeme usilovat o větší provázanost dopravy se sousedními kraji a s Německem. Trasa Praha – Ústecký kraj – Drážďany by měla být co nejvíce snadná a plynulá, protkaná příležitostmi k trávení volného času a aktivního relaxu souvisejícího s turistickým ruchem. 

 • Zaměříme se na nebezpečné úseky a ve spolupráci s obcemi podnikneme všechny dostupné kroky k tomu, abychom minimalizovali rizika. To provedeme konkrétními zásahy a metodickou osvětou (jedná se zejména o nejnebezpečnější místa v kraji…..dle dat – viz. křížovatka u Chlumce spojení ÚL – TP atd).

 • Zasadíme se o racionalizaci a propojení současných městských systémů cyklostezek.