ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

 • Nepodpoříme prolomení limitů těžby, zavedeme uhelnou komisi. 

 • Revitalizujeme a rekultivujeme vytěžená místa pro jejich obyvatele, ne pro podnikatelské záměry 

Odpovědnost k planetě 

 • Zavedeme standardy ekologického fungování (např. certifikát EMAS) na krajském úřadě, v příspěvkových a zřizovaných organizacích. Méně odpadů, nižší emise. Budeme podporovat uplatnění obdobných principů i do zadávání veřejných zakázek. 

 • Ekologie se vyplatí. Zajistíme energetické úspory a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energii odebírané v budovách v majetku kraje, příspěvkových a zřizovaných organizací. 

 • Iniciujeme vznik a prosadíme dodržování koncepcí pro snížení uhlíkové stopy kraje. 

 • Přijmeme doporučení Adaptační strategie ČR na změnu klimatu a její konkretizace v akční plán – specifický pro náš kraj. Poskytneme také metodickou a finanční podporu měst pro tvorbu detailních adaptačních plánů. 

 • Zavedeme inteligentní čidla pro sledování kvality prostředí a jeho znečištění (vzduch, voda), prezentaci jejich výsledků online a zapojení do systému meteorologických varování. Měření musí probíhat v reprezentativních oblastech, nikoliv pečlivě vybraných místech s minimem znečištění. 

 • Rozvineme environmentální vzdělávání dětí i dospělých.

Nakládání s odpady 

 • Jsme pro větší kontrolu skutečného nakládání s vytříděným odpadem, analýzy jeho skutečného osudu před dalšími rozhodnutími. Aktualizujeme plán odpadového hospodářství kraje. 

 • Preferujeme v maximální možné míře princip reuse-reduce-recycle před spalováním. 

 • Budeme maximálně koordinovat odpadové hospodářství, vzdělávání obecních politiků a úředníků a účelové sdružování obcí v této věci. Zpracování kvalitních plánů odpadového hospodářství pro obce a jejich svazky. 

 • Maximalizujeme množství vytříděného odpadu, např. rozšíříme dostupnosti míst na tříděný odpad v rámci programů pro obce a zvýšíme možnosti v typech tříděného odpadu. 

 • Usnadníme zpětný odběru odpadů u těch druhů, pro které je nedostatečný a které lze dobře recyklovat (např. třídění hliníku v rámci programů pro obce). 

 • Podpoříme vyšší míru separace a využití bioodpadu z komunálních odpadů (např. v zemědělských provozech v rámci programů pro obce). 

Živá a pestrá krajina 

 • Zavedeme takový způsob provádění pozemkových úprav (viz též bod Územní plánování), který bude nejen narovnávat vlastnické vztahy, ale také vytvářet harmonickou a pestrou krajinu. 

 • Budeme dbát na to, aby krajina byla prostupná pro lidi i zvířata, např. obnovou polních cest (viz též bod Cestovní ruch a Rozvoj venkova) nebo instalací systémů zábran a propustků v místech pravidelného pohybu zvířat přes komunikace (od obojživelníků po kopytníky). 

 • Prověříme skutečný stav chráněných území na území kraje; budeme usilovat o zajištění lepší péče vzhledem ke skutečným nárokům ohrožených druhů, které se v nich vyskytují. 

 • Budeme udržovat solitérní a alejové stromy namísto jejich kácení, dokud to jejich zdravotní stav dovolí (např. podél cest tam, kde jsou v majetku kraje, na pozemcích krajských institucí). 

 • Podpoříme výsadbu izolační zeleně podél komunikací. Pokusíme se zastavit systematický úbytek zeleně. 

 • Kromě hospodaření příspěvkových organizací si posvítíme i na jejich nakládání s životním prostředím, ať už jde o nezodpovědné používání stovek tun soli při zimním solení silnic v chráněných oblastech nebo používání biocidů. 

Zemědělství, lesnictví, rybníkářství 

 • Prosadíme projekty pro propagaci a snazší zavádění přírodě bližšího hospodaření na pozemcích v majetku obcí i dalších vlastníků. 

 • Zavedeme vzdělávání vlastníků půdy o jejich právech (např. vymáhat škodu za nešetrné hospodaření, prodávat pozemky i přes pachtovní smlouvy apod.). 

 • Zasadíme se o vznik a uplatňování vzorových pachtovních smluv se zemědělci a obdobných vzorů, které budou moci obce a další vlastníci rovnou použít, budou-li chtít prospět ústecké krajině. 

 • Přesměrujeme dotační podporu v těchto odvětvích tak, aby hospodáře motivovala se zapojit do krajských projektů pro zdravější krajinu. 

 • Budeme důsledně pečovat o pole, lesy a rybníky ve vlastnictví kraje a vytvoříme z nich příklady dobré praxe – vyšší diverzita pěstovaných polních plodin i dřevin, stejně jako způsobů hospodaření na polích a v lesích; nižší intenzita rybničního hospodaření. 

 • Zajistíme odbyt pro ekologické zemědělce a lokální producenty potravin např. podporou školních a nemocničních jídelen k odběru jejich produktů a dalšími projekty ke zkrácení výrobního řetězce. 

 • Budeme usilovat o diverzifikaci podnikatelských činností farmářů – zemědělec by měl doplňovat služby a infrastrukturu v místě svého podnikání, zároveň není závislý jen na příjmu ze zemědělské činnosti (Viz též bod Rozvoj venkova). 

 • Vyřešíme přemnožení spárkaté zvěře, např. pomocí posílení vlivu vlastníků polí a lesů na stavy zvěře na jejich pozemcích (např. podporou zakládání vlastních honiteb nebo lepší komunikací s mysliveckými sdruženími). 

 • Podpoříme zodpovědné spolky včelařů, zahrádkářů, myslivců, rybářů apod.; v existujících dotačních programech zdůrazníme činnosti, které mají užitek pro širší veřejnost a životní prostředí kraje. 

 • Vytvoříme koncepční krajskou politiku v zemědělství, lesnictví i rybářství – koncepcí se budeme držet a doplníme chybějící oblasti 

Hospodaření s vodou 

 • Naším nepřítelem je sucho a podle toho se budeme muset začít chovat ke krajině a obcím. 

 • Zavedeme opatření směřující ke zlepšení hospodaření s vodou v krajině za účelem jejího zadržování, koncepční péči o říční krajinu i o nivy drobných toků a o mokřady (viz též bod Územní plánování). 

 • Podpoříme spíše přírodě blízké úpravy a revitalizace vodních toků za účelem zlepšení jejich stavu, než technické úpravy pro lodní dopravu nebo bez zvláštních důvodů stavěné přehrady. 

 • Důsledně ochráníme povrchové i podzemní vodní zdroje. 

 • Budeme modernizovat a rozvíjet infrastrukturu pro vodní hospodářství: kanalizace, vodovody a zařízení pro zachycování dešťové vody.