SOCIÁLNÍ POLITIKA 

 

Bydlení 

 • Bydlení je nejdůležitější. Kraj podpoří své obyvatele, obce a samosprávy v zajištění dostupného bydlení. 

 • Zvláštní pozornost věnujeme rodinám ohroženým bezdomovectvím, podpoříme chráněné bydlení, Housing first, komunitní bydlení a formy náhradního a přechodného ubytování. 

Sociální práce a chudoba  

 • Razantně se postavíme proti chudobě. 

 • Počet exekucí v kraji roste, vytvoříme programy pro osvětu v oblasti finanční a právní gramotnosti a související bezplatné poradny. 

 • Vytvoříme centrum pomoci v obtížných situacích, posílíme krizové telefonní linky a způsoby pomoci. 

 • Potřeme obchod s chudobou – provozovatelům holobytů a ubytoven ukončíme výhodný byznys. 

 • Upřednostníme terénní péčí při zachování rodinného prostředí před péčí ústavní – s maximální podporou kraje a souvisejících organizací. 

 • Podpoříme komunitní centra nejen v sociálně vyloučených lokalitách se zřetelem na to, aby nedocházelo k segregaci. 

 • Vytvoříme nový dotační program, transformujeme pravidla redistribuce finančních prostředků, abychom zamezili nejhorším případům na naše poměry extrémní chudoby. 

 • Podpoříme azylové domy pro rodiny v Ústeckém kraji a nízkoprahová centra. 

 • Zajistíme přerozdělování přebytečných potravin z obchodů, aby se dostaly k potřebným, podpoříme vznik veřejných lednic a budeme všemi prostředky zamezovat plýtvání potravinami i prostředky. 

 • V péči o ohrožené dítě upřednostníme rodinnou péči s podporou kraje před ústavní. Různé formy náhradní rodinné péče jsou pro nás jako alternativa prioritou. 

 • Zřídíme technické dílny zakončené certifikátem jako metodu práce s mládeží z problémových a chudých poměrů. Jejich uplatnění podpoříme programy chráněných pracovních míst. 

 • Kraj bude prostředníkem a mediátorem mezi obcemi a lidmi, kteří přišli o svůj domov Zdravotně a pohybově znevýhodnění obyvatelé 

 • Podpoříme pečovatelské a asistenční služby pro ZTP osoby v místech jejich bydliště. 

 • Vytvoříme spolu s Úřadem práce vhodné podmínky k zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. 

 • Samozřejmostí je cesta k transformaci veřejných i soukromých prostorů na bezbariérové.