Veřejný prostor

Aby se nám v Žatci líbilo

 • Živé centrum, ve spolupráci se širokou veřejností se zasadíme o rozvoj veřejného života nejen v historickém centru, ale v celém městě. (Zažít Žatec jinak) = podpoříme kulturní iniciativy, pomůžeme pořadatelům
 • Každodenní důkladný úklid, zasadíme se o řádný a pravidelný úklid veřejného prostranství. (Nastavíme srozumitelný harmonogram úklidu)
 • Stavební rozvoj města, plánované projekty budeme projednávat za účastni veřejnosti a občanských sdružení, ve spolupráci s městským architektem a přizvanými odborníky budeme pořádat veřejná diskuse na téma stavebního rozvoje města. (Nebudeme Vás stavět před hotovou věc)
 • Rozvoj stávajících městských čtvrtí upřednostníme před výstavbou sídelní kaše na zelené louce. (Územní plán nebude trhací kalendář) = záleží nám na tom, jak se naše město rozvíjí
 • Odpadové hospodářství, budeme revidovat stávající systém svozu komunálního odpadu, nastavíme motivační faktory podporující třídění odpadu v domácnostech, podnikneme akce vedoucí ke snížení objemu komunálního odpadu, město a organizace zřizované městem budou příkladem v jeho třídění. (Nový systém poplatků více pořádku do ulic nepřinesl) = nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Kdo se chová odpovědně, bude platit méně

Bezpečné místo

Abychom se cítili bezpečně ve městě:

 • Zasadíme se o prevenci vandalismu a o okamžitou nápravu případných škod nenecháme problémy narůst do neřešitelného stavu. (Konec nevšímavosti) = je levnější problémům předcházet, než je řešit
 • Nulová tolerance hazardu, nebudeme podporovat podnikání generující negativní sociální jevy. (Již žádný špinavý business) = nenecháme si ničit naše životy
 • Zavedeme pravidelné koordinační schůzky se všemi zainteresovanými stranami za účelem potlačení projevů rušení veřejného pořádku ve městě. (Společně k pořádku) = dáme hlavy dohromady, řešíme problémy lidsky a přímo
 • Zklidnění automobilové dopravy v centru města, nechceme mít na náměstí parkoviště s dlouhodobým stáním. (Krátkodobé stání na náměstí, nakup a běž) = město pro lidi, ne pro auta
 • Přehledné dopravní značení, zasadíme se o redukci přebujelého dopravního značení a zpřehledníme tak dopravní situaci na ulicích s důrazem na bezpečnost chodců. (Přehledně a bezpečně)

   Zdravé město

   Abychom dýchali čistý vzduch

   • Obnova a ochrana historických městských parků a údržba veřejné zeleně, dáme přednost záchraně vzrostlých stromů před jejich kácením, u nově vysázené zeleně budeme dbát na její budoucí údržbu. (oživíme městské parky) = žádné mrtvé stromy v betonových korytech
   • Zasadíme se o zachování rozsahu a dostupnosti zdravotních a sociálních služeb pro obyvatele Žatce, razantně navýšíme systém pobídek pro získání kvalifikovaného zdravotnického personálu. (fungující nemocnice, fungující péče)
   • Snížení emisí a hlučnosti, budeme pracovat s firmami podnikajícími na území města tak, abychom dosáhli rychlého snížení negativních dopadů jejich podnikání na životní prostředí ve městě, ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem zřídíme stanici pro měření kvality ovzduší. (Čistý vzduch, čisté vztahy) = příjemné místo k životu, pořádek dělá přátele
   • V dopravní koncepci města nezapomeneme na cyklisty. Podpoříme rozvoj potřebné infrastruktury a cyklostezek propojující Žatec s okolními obcemi. (Kolem kolem)
   • Zpřístupníme stávající sportoviště široké veřejnosti. (Hřiště nebudou ležet ladem) 
   • Zřídíme poradenské a informační centrum zaměřené na budování alternativních zdrojů energie. (Poradíme jak zvládat klimatickou krizi a jak ušetřit v čase rostoucích cen energií)

    Kultura a vzdělávání

    Aby bylo kam vyrazit za kulturou a vzděláním

    • Koordinace kulturních aktivit ve městě, znovuobnovíme odbor školství, kultury a cestovního ruchu. (Koordinátor kulturních a vzdělávacích aktivit na radnici)
    • Podpoříme místní kulturní a vzdělávací spolky při jejich aktivitách, budeme vstřícní k jejich potřebám a přizveme je ke spolupráci na akcích pořádaných městem a jeho institucemi.
    • Zpřístupníme kulturní památky na území města. (otevřený kostel, otevřené zahrady)
    • Podnikneme kroky k obnovení samostatného městského kina. (Kino Žatec)
    • Doplníme informační systém v centru o prvky rozšířené reality.
    • Prosadíme reflektování nových trendů a technologií používaných při výuce ve školách zřižovaných městem, chceme připravit naše děti na život v 21. století. (Kdo si hraje nezlobí, Hraj si a nezlob)
    • Aktivně se zasadíme o kulturní prostředí ve školách a školkách zřizovaných městem. (Plíseň ze škol, toaletní papír na záchodech je samozřejmost)
    • Budeme vyhledávat příležitosti k rozšíření nabídky rekvalifikačních programů a zvyšování kvalifikace pro občany města. (Nechceme zůstat lacinou montovnou na věky)

    Otevřená a komunikující radnice

    Aby každý občan věděl, co se na radnici děje

    • Budeme s Vámi otevřeně komunikovat, žádné zamlčování, žádná tabu, budeme se ptát na Váš názor. (Společně a přímo) = na rovinu a bez vytáček, vy se ptáte – my odpovídáme, my se ptáme – vy odpovídáte, žádné téma není tabu
    • Zasadíme se o pravidelné zveřejňování zápisů z jednání komisí rady a výborů zastupitelstva města.
    • Nastavíme přímou komunikaci s radními a zastupiteli prostřednictvím mobilní aplikace, přímé dotazy – přímé odpovědi.
    • Zpřehledníme stávající informační kanály města a dostaneme je na moderní úroveň (infocentrum slouží turistům a nemusí připomínat občanům jmeniny v kalendáři) = aktivní účty na sociálních sítích, otázky na sociálních sítích nezůstanou nezodpovězeny
    • Rozšíříme spolupráci s dalšími městy v našem regionu, použíjeme příklady dobré praxe, rádi v Žatci zavedeme to, co s úpěchem funguje jinde. (nebojíme se podívat se jinam, nebojíme se opisovat)
    • Při řízení města budeme využívat dostupných dat ze srovnávacích odborných studií. (Nebojíme se porovnání, fakta bereme vážně) 

        Zodpovědné hospodaření

        Abychom v Žatci nežili na dluh

        • Budeme rozumně vynakládat svěřené prostředky, nedovolíme další nevýhodný výprodej majetku města. (Konec výprodeje)
        • Zasadíme se o podrobnou inventuru majetku města, jeho pohledávek a závazků s cílem zmapovat jeho stav využívání (Víte co máte?)
        • Budeme udržovat vyrovnaný rozpočet města, peníze budeme vynakládat s důrazem na rozvoj Žatce a zvýšení kvality života ve městě.(Investice se musí vyplatit)
        • Zpřístupníme online rozklikávací rozpočet města včetně jeho průběžného plnění až na úroveň jednotlivých faktur. (Každá koruna pod veřejnou kontrolou)
        • Zprůhledníme hospodaření společností zřizovaných městem a zavedení benchmarků pro kontrolu jejich hospodaření v porování s ostatními městy. (Už žádná žatecká specifika)
        • Řídící funkce v městských společnostech budeme přednostně obsazovat podle profesní odbornosti kandidátů, ne podle jejich stranické příslušnosti .(Konec kozla zahradníkem)