ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 

 • Zaměříme se na rozvoj v oblasti IT, podpoříme využívání nástrojů digitálního vzdělávání.

 • Budeme usilovat o nejmodernější vybavení škol a vzdělávacích zařízení (např. 3D tiskárny).

 • Nechceme další slučování středních škol do těžkopádných kolosů, podpoříme maximálně individuální přístup k žákům a studentům. 

 • Budeme maximálně kooperovat s příspěvkovými organizacemi obcí, jako jsou základní školy.

 • Podpoříme projekty polytechnického vzdělávání a gramotnosti.

 • Zaštítíme programy rekvalifikace pro nastupující obory, v souladu s rychle se měnícím světem chceme připravovat studenty na povolání a úskalí budoucnosti.

 • Podpoříme rozvoj a aktivity Technických klubů v oblasti řemesel, informatiky a robotiky. 

 • Maximálně podpoříme oblast matematické, digitální, čtenářské a finanční gramotnosti, rozvineme spolupráci mateřských, základních a středních škol s Technickými kluby. 

 • Více prohloubíme stávající spolupráci SŠ, VOŠ a UJEP. Rozšíříme spolupráci o další aktivity.

 • Budeme pokračovat ve stipendijních programech zaměstnavatelů nejen na školách zřizovaných krajem, iniciujeme větší spolupráci škol s firmami v kraji a s Krajskou hospodářskou komorou. Podporou podnikavostí pomocí vzdělávání ve všech věkových kategorií.

 • Podpoříme a budeme iniciovat programy na výměnu zkušeností, studijní programy a šíření know-how. 

 • Podpoříme realizaci odborného výcviku v reálném pracovním prostředí firem.

 • V oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bychom rádi zvýšili jejich šance na kvalitní vzdělání větším využíváním podpůrných prostředků.

 • Především u žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí budeme podporovat zvyšování jejich motivace k dokončení školy a zamezíme nebo aspoň snížíme množství předčasných odchodů ze školy.

 • Pro děti se špatným sociálním zázemím podpoříme vznik certifikovaných dílen k zajištění jejich uplatnění na trhu práce. 

 • Podpoříme vytvoření sítě kariérního poradenství na školách v kraji poskytované Pedagogicko-psychologickou poradnou ÚK a dalšími podobnými subjekty.

 • Zvýšíme relativně nízkou vzdělanost obyvatelstva, propojíme dobrou praxi úspěšných škol a podniků, nabídneme širokou škálu oborů na úrovni středního i vysokého školství, propojíme teoretickou část vzdělávání s praxí v oboru (spolupráce se závody, firmami, atp.).

 • Podpoříme programy celoživotního vzdělávání.

 • Zajistíme prostředí pro rozvoj nadaných žáků, budeme se snažit je následně udržet v kraji.

 • Žákům se specifickými potřebami ve vzdělávání zajistíme individuální přístup a podporu.

 • Budeme nápomocni ředitelům škol v realizaci jejich vize, ve vedení projektů a pedagogických týmů. 

 • Podpoříme rozvoj alternativních vzdělávacích center a Montessori zařízení. 

 • Umožníme a podpoříme mezigenerační výměny zkušeností. 

 • Vytvoříme orgán při krajském úřadu, think-tank, jehož členové budou žáci a studenti, mladí lidé, kteří tak dostanou zkušenosti s fungováním instituce a poskytnou své neotřelé náhledy na řešení různých veřejných problematik. 

 • Zajistíme zdravé a kvalitní stravování ve školních jídelnách. Děti mají mít možnost se ve školních jídelnách stravovat zdravě a zároveň jim musí chutnat. Nabízené pokrmy musí respektovat jejich stravovací potřeby a preference a musí být v souladu s nejnovějšími poznatky nutriční vědy. Děti, kterým chutná a jedí zdravě, navíc neodnáší nesnědené jídlo. Přípravou kvalitních jídelníčků přispějeme ke zdravému vývoji dětí a zároveň předejdeme zbytečnému plýtvání s potravinami. 

 • Podpoříme vzdělávání a motivaci personálu jídelen. Zajistíme, aby měli zaměstnanci ve školních jídelnách nejen možnost, ale hlavně chuť učit se novým věcem. Řešením proto nejsou jen školení, ale taky rozumné finanční ohodnocení. 

 • Jídelny budeme zásobovat místními produkty. Jídlo ke strávníkům nemusí cestovat přes půl planety, když máme za rohem zemědělce, který umí vypěstovat všechno, co potřebujeme. Jídelníčky ve školních jídelnách by se měly řídit sezónními trendy, abychom mohli v co nejvyšší možné míře pořizovat lokální suroviny. Takový přístup je šetrný a ekologický. Navíc podporuje lokální zemědělce.