V pondělí 20. února proběhlo za účasti všech pirátských zastupitelů pravidelné zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.

SHODA NA ODMÍTNUTÍ ULOŽENÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU STYREN NA SKLÁDCE CELIO A.S.

Piráti ve shodě s ostatními zastupiteli vyjádřili nesouhlas s tím, aby nebezpečný odpad styren vzniklý při likvidaci staré ekologické zátěže mimo území Ústeckého kraje, zůstal uložen na skládce CELIO a.s., v blízkosti měst Mostu a Litvínova, obcí Mariánské Radčice, ale zejména nedaleko nově vzniklého jezera Most. Jedná se o nebezpečné odpady, které byly v řádu několika tisíc sudů navezeny od září roku 2019 do června roku 2020 na skládku.

SCHVÁLENÍ ZADÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR V OKOLÍ BUDOVY „A“  KRAJSKÉHO ÚŘADU

Pirátští zastupitelé kritizovali proces přípravy revitalizace takto reprezentativního prostoru v blízkém okolí krajského úřadu. Podle nich existují nástroje, např. architektonické soutěže, které mohou zajistit lepší výsledky, pouze je třeba je více využívat .Předseda Krajského sdružení Pirátů Vladimír Vlach uvedl zajímavou informaci o počtu vyhlášených architektonických soutěží Krajským úřadem, když vyslovil číslovku „0“. I přes to, že se všichni pirátští zastupitelé zdrželi hlasování, usnesení prošlo.

SCHVÁLENÍ FINANČNÍHO DARU SLOŽKÁM IZS ÚSTECKÉHO KRAJE

Zastupitelstvo rozhodlo o finančním daru ve výši 10 mil. Kč, který se rozdělí mezi Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Krajského ředitelství Policie České republiky Ústeckého kraje a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje. Piráti hlasovali pro návrh.

SCHVÁLENÍ SNÍŽENÍ POČTU UVOLNĚNÝCH ZASTUPITELŮ

Počet uvolněných zastupitelů se o jednoho zastupitele snížil, protože uvolněný předseda Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva Ústeckého kraje požádal o změnu na neuvolněného, z důvodu souběhu funkcí vzhledem ke zvolení starostou Městského obvodu Ústí nad Labem – město. I tak patří Ústecký kraj mezi kraji k premiantům v počtu uvolněných zastupitelů, což Piráti dlouhodobě kritizují.

SPOLUPRÁCE KRAJŮ PŘI REALIZACI IS DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY

V rámci mezikrajské spolupráce plní Ústecký kraj zákonnou povinnost digitalizace technických map. V roce 2024 začne fungovat sdílení dat v oblasti územního plánování a stavebnictví. V současné době probíhá sběr podkladů nutných pro zveřejnění velice podrobných map ve vysokém rozlišení, ve kterých budou zakresleny všechny silnice, budovy, inženýrské sítě a další důležité informace. Data budou on-line přístupná veřejnosti, obcím i stavebníkům.

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU „PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2023“

Hlavním cílem programu, který Piráti podpořili, je zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti Ústeckého kraje zlepšením podnikatelského prostředí, zvyšováním podnikatelské aktivity obyvatelstva a tím vytvoření podmínek pro zvyšování hospodářské prosperity a sociální soudržnosti regionu. Program podporuje činnost malých podnikatelů se sídlem v Ústeckém kraji poskytnutím dotace na rozjezd jejich podnikatelských aktivit.

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU „PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V ÚSTECKÉM KRAJI 2023“

Ústecký kraj patří mezi kraje, které potřebují zvýšit podíl čerpání dotací na svém území a vyhlášení dotačního programu si mimo jiné klade za cíl podpořit úspěšnost žadatelů při předkládání projektových žádostí do národních a evropských dotačních programů.

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU „PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE V OBLASTI PRORODINNÝCH AKTIVIT 2023“

Předmětem podpory jsou aktivity zaměřené na podporu rodiny, tj.: a) osvětově – vzdělávací programy pro rodiny za účelem podpory její stability (např. kurzy partnerství, kurzy rodičovství apod.), b) celoroční volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče za účelem prevence sociálního vyloučení z důvodu dlouhodobé péče o ně (zejména podpora činností mateřských, rodinných a komunitních center), c) celoroční aktivity na podporu mezigeneračního soužití.

MEMORANDUM O MEZIKRAJSKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI PODPORY ROZVOJE VODÍKOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Memorandum o spolupráci mezi kraji transformacími se z uhelných regionů o vzájemné podpoře při aplikaci vodíkových technologií a koordinovanému rozvoji konceptu „Vodíkových údolí“. Memorandum bylo uzavřeno mezi Ústeckým, Karlovarským a Moravskoslezským krajem. Prvním krokem naplňování Memoranda bude zřízení nadregionální pracovní skupiny.