Ústecký kraj se v mnoha oblastech potýká s velkými problémy. Jednou z těch problematických oblastí je vzdělávání. Je proto i v oblasti školství vylézt z tunelu a nastavit systematické změny.

Náš kraj, bohužel, je krajem s nejnižším počtem vysokoškolsky vzdělaných lidí a naopak s nejvyšším počtem lidí se základním vzděláním.

Podle dat Českého statistického úřadu z roku 2018 bylo v Ústeckém kraji pouze 12 % žen a 10 % mužů s vysokoškolským vzděláním. Podíl lidí se základním vzděláním, případně bez vzdělání, je v případě žen skoro až čtvrtina, konkrétně 24 %, a v případě mužů 16 %. Díky těmto číslům má náš kraj ve srovnání s ostatními kraji smutné prvenství. Z hlediska okresů v kraji jsou na tom nejhůře okresy Louny a Most.

Přesto se začíná počet vysokoškoláků zvyšovat. V roce 2018 absolvovalo vysoké školy 3437 studentů z Ústeckého kraje, což je sice méně než polovina počtu absolventů ze Středočeského nebo Jihomoravského kraje, ale více než v Karlovarském, Libereckém, Plzeňském nebo Pardubickém kraji. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně  v Ústí nad Labem prochází velkým rozvojem, byl vybudován moderní kampus, katedry jsou vybaveny moderními pomůckami. Všech 8 fakult poskytuje kvalitní vzdělání. V soutěži Fakulta roku získala Pedagogická fakulta UJEP 2. místo v kategorii Pedagogika a Přírodovědecká fakulta 3. místo v kategorii Přírodní vědy. Pochopitelně, je i v zájmu Pirátů nadále naši krajskou univerzitu podporovat. Ostatně, někteří jsme ji též absolvovali.

Nicméně, největším problémem stále zůstává počet lidí bez vzdělání (neukončené základní vzdělání) a se základním vzděláním. V kraji máme velký počet předčasných odchodů ze středních škol, případně určitý počet žáků základních škol nenastoupí na středoškolské obory. To je potřeba změnit. Proto jedním bodem našeho programu je podpora především žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí ke zvyšování jejich motivace k dokončení školy, čímž chceme zamezit nebo aspoň snížit toto množství předčasných odchodů ze školy. Tento problém úzce souvisí se sociálními otázkami, ale v poslední době předčasně odchází ze škol i žáci z finančně lépe zajištěných rodin. K řešení těchto situací může pomoci vytvoření sítě kvalitního kariérového poradenství na školách. Současné vedení kraje se tyto otázky snaží řešit prostřednictvím projektu IKAP – Implementace krajského akčního plánu, ačkoli se to zatím moc nedaří. Tento projekt určitě podpoříme a rádi bychom se podíleli i na jeho dalším rozvoji. Přesto bychom rádi, aby se v tomto nebo v podobných projektech projevila větší transparentnost. Na webu Regionální stálé konference Ústeckého kraje je sice dostatek informací k jednotlivým částem projektů a kontakty na realizační tým projektu, ale z hlediska financování jen zmínka, že projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Dalším důležitým prvkem pro vzdělávání je rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení. Potřeba digitální gramotnosti se projevila při uzavření škol během koronakrize. Stále více a více budou firmy v kraji potřebovat i na dělnických pozicích pracovníky schopné ovládat programovatelné automaty a roboty.

S rozvojem informatického myšlení mohou pomáhat i vznikající Technické kluby (také v  rámci projektu IKAP). Podpora jejich fungování a jejich spolupráce se školami je pro nás Piráty také podstatná.

Věřím, že dostaneme šanci prosadit i další body v oblasti vzdělávání z našeho krajského programu.