Při jednání zastupitelstva 27. 8. 2020 nám byl předložen materiál, ve kterém jsme měli hlasovat o tzv. ITS – Inteligentním dopravním systému (dále jen ITS), v celkové ceně 7 756 000,- Kč. Při poskytnuté dotaci 85 %, by tato akce údajně měla město Děčín přijít na 1 164 000,- Kč.

Absence podkladů a nulové zdůvodnění této investice ve mně vzbudily řadu otázek. Základní otázkou je: mám hlasovat pro výdaj více než 7 mil. Kč, i když se nedozvím, jaký bude výsledek jejich použití?

V diskusi k tomuto bodu jsem vyslovil pochybnosti. Stejně tak nebyli se zdůvodněním této investice spokojeni zastupitelé O. Chmelík (VPD) a T. Brčák (ODS). Zastupitel O. Smíšek, který byl až do pádu koalice radním pro Smart city a je výrazným propagátorem tohoto projektu, naše otázky a pochybnosti odbyl s dávkou arogance jemu vlastní. Objasnění účelu a hlavně užitečnosti této investice jsme se nedočkali. Přesto bývalá koalice (ANO, Náš Děčín, ČSSD) v čele s odvolaným primátorem J. Hroudou tomuto projektu dala při hlasování zelenou.

Dne 12. 11. 2020 byla ustavena nová koalice (ANO, VPD, ODS, Změna pro Děčín a Piráti). Vzhledem k současné situaci, kdy jsou ohroženy příjmy měst a obcí, jsme se rozhlíželi, jak bychom mohli budoucí výdaje snížit.

Jako jedna ze zbytných investic se jeví realizace akce ITS. Protože jsme ale z dřívějšího projednání v zastupitelstvu neměli žádné informace o obsahu, účelu, ani skutečných nákladech, bylo nezbytné odhalit záhadu a s utajovaným projektem ITS a podrobně se s tím seznámit. Bylo překvapivé, že akce byla projednávána v Radě města dne 24. 3. 2020, 18. 8. 2020, a pak předložena k hlasování zastupitelstvu. Ani v jednom případě projekt nebyl součástí projednávaného materiálu.   

Projekt byl zpracován děčínskou pobočkou ČVUT. Finanční kalkulace v projektu neřešily DPH, takže jestli jsou prezentované ceny „s“ nebo „bez“ DPH, je záhadou. Celkové ceny se v tomto utajovaném projektu totiž výrazně liší od cen schválených radními a předložených zastupitelům k hlasování. Namísto celkové ceny 7 756 000,- Kč projednané v Radě města projekt uvažuje celkovou cenu 9 931 365,- Kč. Z toho logicky vyplývá, že město Děčín musí místo částky 1 164 000,- Kč z kasy vydat částku 3 338 765,- Kč.

Doslova mne však projekt překvapil v položkách, které uvažují předem zaplatit zhotoviteli za nedodané zboží a služby v celkové částce 3 651 921,- Kč. Za kamery a detektory, které budou dodány za 8 – 11 let, má město Děčín zaplatit zhotoviteli předem částku 565 000,- Kč. Za zpracování videa a přenos dat z detektorů, které budou dodávány v průběhu budoucích 15 let, má město Děčín zaplatit předem částku 3 087 673,- Kč.

Musel jsem si text přečíst dvakrát. Nemohl jsem uvěřit tomu, že by naše město mělo dnes zaplatit něco, co dostane za 10, resp. 15 let. Když jsem se ujistil, že skutečně čtu dobře, tak mě napadlo několik otázek:  

  • Skutečně je město Děčín tak bohaté, že může sponzorovat soukromou firmu na 15 let dopředu? Notabene, když se chystá vzít úročený úvěr?  
  • Zaplatil bych ze své kapsy komukoliv předem za kamery nebo jakékoliv jiné zboží, které mi bude dodáno za 10 let? Proč nemohu za kameru zaplatit až v době, kdy bude dodána?
  • Zaplatil bych ze své kapsy za službu zpracování videa, datové přenosy na 15 let předem?
  • Umíme si při neuvěřitelném tempu rozvoje přenosové techniky představit, co s těmito věcmi a službami udělá vývoj za 5 let, natož za 10 až 15 let?
  • No a ta nejdůležitější otázka. Jak se případně bude město Děčín domáhat vrácení peněz, když by dodavatelská firma případně zkrachovala?  

Jistě si tyto otázky položí i každý z občanů našeho města. Já jsem toho názoru, že tento způsob obchodování je zcela mimořádně nezvyklý. Výplata částky 3 651 921,- Kč na 15 let předem, navíc z veřejných zdrojů, je velmi jemně řečeno riskantním, nezodpovědným a neodůvodnitelným výdajem, který není v zájmu města Děčín ani jeho občanů. Dokonce si troufám i tvrdit, že je v rozporu s § 38 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Konečně jsem ale pochopil jednání zastupitele O. Smíška. Rozumím mu, proč bránil tomu, aby radní města a zastupitelé byli před hlasováním seznámeni s projektem, celkovými náklady, načasováním platby za dílo a užitkem pro občany. Po prostudování projektu jsem toho názoru, že by realizace projektu městu Děčín nepřinesla užitek odpovídající celkovým nákladům.

Za Piráty Děčín Petr Zdobinský