ODMĚNY VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ

V roce 2015 došlo ke změně vedení města. Část hnutí ANO odvolala vlastního primátora a spojila se s UFO, ČSSD, KSČM a ODS. Tato koalice s nepatrnými personálními obměnami vládne městu dodnes. I Andrej Babiš k tomu při rozpouštění ústecké buňky ANO uvedl: „Chápeme to jako ukázkový puč, od kterého se jako vedení ANO důrazně distancujeme. Část zastupitelů za ANO se kvůli svým zájmům spojila s opozicí, což absolutně odmítáme. Absolutně také odmítáme, aby se lidé volení za hnutí ANO takto chovali ke svým koaličním partnerům a hlavně k obyvatelům Ústí nad Labem, kteří věřili, že kmotrovské časy ve městě mohou skončit“.

Důsledky této změny jsou na Ústí vidět dodnes, ať už jde o zneužívání funkcí jako politických trafik nebo vybírání dodavatelů příspěvkových organizací blízkých vládnoucí koalici.

Puč má ale dohru i v rovině soudní. Teprve v minulém roce byl na základě rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem v městských novinách zveřejněn článek bývalého zastupitele Davida Daduče, kterým se v roce 2015 pokoušel informovat veřejnost o proběhlém puči. Pokud byste se podivovali, proč naše články nenaleznete v městských novinách, důvod je stále stejný – nechceme se čtyři roky soudit o jejich vydání.

Druhý soudní spor se týká poskytnutí informace o podezřelých odměnách vedoucích úředníků, které byly rozděleny při puči. Zatímco někteří získali odměny v řádu desetitisíců korun, jiní dostali nulu. Požádal jsem tedy o sdělení odměn, které dostali jednotliví vedoucí odborů. Magistrát od února 2016 tuto žádost devatenáctkrát odmítl, ačkoliv Krajský úřad jeho rozhodnutí pokaždé zrušil (kompletní průběh si můžete přečíst ZDE)

Každý z dokumentů byl rozesílán na dodejku všem účastníkům řízení. I kdyby vás nešokovalo naprosté pohrdání základy právního státu, stačí si spočítat, že jen na poštovném bylo z veřejných prostředků vynaloženo více než 40 000 Kč. Dalších více než 90 000 Kč musí město za své obstrukce zaplatit dle letošního nepravomocného rozsudku.

Magistrát neplýtval pouze veřejnými prostředky a časem úředníků, ale také časem státního zastupitelství a Policie. V roce 2016 na mě totiž podal trestní oznámení pro trestné činy pomluvy a křivého obvinění, kterých jsem se měl dopustit tím, že jsem si dovolil podat žádost o sdělení výše odměn úředníků. Trestní oznámení bylo v témže roce odloženo.
Celou kauzu nyní projednává Nejvyšší správní soud, který by mohl Magistrátu uložit požadované informace poskytnout. Po pěti letech bychom se tedy konečně mohli dozvědět, zda odměny vedoucím odborů byly úplatkem za věrnost, nebo jestli existuje jiné vysvětlení pro desetitisícové rozdíly mezi jednotlivými vedoucími odborů.

ALEJ V KLÍŠSKÉ ULICI

U plýtvání veřejnými prostředky zůstaneme, pouze se přesuneme do roku 2017.

V tomto roce totiž Magistrát dostal povolení na vykácení aleje v ulici Klíšská, zároveň mu byla uložena povinnost provést náhradní výsadbu. K té došlo na podzim 2017 a přispěla na ni 150 000 Kč Nadace ČEZ.

Tím ovšem zájem Magistrátu o ulici Klíšská skončil. Alej nikdo nekontroloval, neprořezával, a přes četné stížnosti obyvatel okolních ulic dokonce ani nezaléval. Další krok Magistrátu přišel až 18. 7. 2019, kdy opětovně požádal o vykácení celé aleje. V řízení byl zpracován znalecký posudek, který potvrdil nutnost stromy vykácet, a  jako příčinu odumření uvedl kromě nedostatku vody také zimní solení silnic a nevhodně zvolený druh náhradní výsadby.

Škodě v řádu stovek tisíc korun šlo snadno předejít, pokud by Magistrát investoval do péče o zeleň. Ta se bohužel v současnosti omezuje prakticky jen na sekání trávy a keřů (častokrát navíc v největších vedrech, kdy rostliny obratem uschnou). U stromů se zkrátka čeká, až začnou odumírat, aby se mohly pokácet a nahradit novými. Častokrát by přitom pro zachování celé aleje stačila péče v řádu jednotek tisíc korun. V rámci schvalování nového rozpočtu jsem prosazoval, aby byla navýšena částka určená na péči o zeleň, ale vládnoucí koalice tento návrh bohužel přehlasovala.

V minulém roce jsem se sešel s radním Tomášem Kirbsem (ANO), pod kterého spadá agenda životního prostředí. Přislíbil, že si o uvedených problémech zjistí více informací, bohužel k žádnému vývoji nedošlo a nepřislíbil ani ono navýšení rozpočtu na péči o dřeviny či prosazení již existujících koncepcí péče, které by byly prvním krokem k nápravě současného stavu.

Nezbývá tedy, než současnou situaci dále sledovat a snažit se o systémovou změnu. To půjde bohužel obtížně, protože problémy jsou všudypřítomné – stačí si třeba prohlédnout aleje, ve kterých se často do kmenů zařezávají pásky, které se nikdo od výsadby neobtěžoval odstranit…

HABROVICKÝ RYBNÍK

Naprostá bezohlednost vůči přírodě se projevuje i v kauze vil politiků u Habrovického rybníka.

Habrovický rybník byl unikátním spojením přírodního koupaliště s cenným biotopem zvláště chráněných druhů živočichů. Dokonce byl v letech 2005-2007 za 34 milionů z prostředků města a evropských dotací revitalizován. Cílem dle popisu projektu bylo „obnovení retenční funkce rybníka při zachování vodní plochy jako centra rozmnožování chráněných obojživelníků a také zachování estetické a klimatické funkce vodní plochy v poškozené přírodě severních Čech“, dle vyjádření politiků bylo „cílem této investiční akce zvýšení rekreačního potenciálu celé oblasti“, každopádně se všichni shodli na tom, že šlo o atraktivní a cennou lokalitu.

Celý areál habrovického koupaliště, včetně funkčních chatek, restaurace, sociálního zařízení a parkoviště, byl na základě usnesení zastupitelstva prodán za 1 010 000 Kč kontroverzní firmě Spobyt (dnešní CPI Group). Prezenční listina z hlasování se dle sdělení Magistrátu ztratila.

Firma Spobyt areál v roce 2008 prodala akciové společnosti UDES, kterou spoluzakládal František Nesvadba – právník kmotra Patrika Oulického, člen dozorčí rady Oulického stavební firmy Severočeská stavební a  ještě nedávno předseda místní ODS. Firma UDES se o areál koupaliště nestarala a nechala ho zchátrat. Následně byl areál převeden na Ing. Jaroslava Beránka, tehdejšího předsedu představenstva firmy UDES.

Ing. Beránka zastupoval v řízeních Ing. arch. Zdeněk Šťastný, který byl ve funkci zastupitele určeného pro územní plán. Právě změnou územního plánu došlo ke změně pozemků na stavební, čímž byla jejich cena zhodnocena více než dvacetkrát. Ing. arch. Štastný je v současnosti vlastníkem jedné z postavených vil. Politiky a osoby spjaté se společností UDES nalezneme i u dalších vil, jejichž stavba teprve probíhá.

Podobným způsobem probíhalo i vydávání stavebních povolení. Spolky zabývající se ochranou přírody a krajiny měly být z důvodu výskytu řady i kriticky ohrožených živočichů ze zákona účastníkem stavebních řízení. Magistrát ale stavby povolil v tajnosti a vůbec se vlivem staveb na zvláště chráněné živočichy nezabýval. Stejně tak přistupoval i  k různým podnětům – za zpřetrhání kořenů 14 stromů v  okolí staveb uložil směšnou pokutu 500 Kč, nezákonný zábor pláže odmítl řešit zcela. Z tohoto důvodu jsme za finanční podpory Nadačního fondu proti korupci a Nadace VIA podali proti stavebním povolením žaloby, kterým soud v letošním roce vyhověl. Bez stavebních povolení budou muset být protekční vily odstraněny.
O kauze natočila reportáž Česká televize v pořadu Nedej se plus, zhlédnout ji můžete ZDE.

Jedinou viditelnou změnou od natočení reportáže je, že si politici své vily oplotili, tudíž z veřejné pláže už navzdory územnímu plánu nezbývá vůbec nic. Kromě soudních sporů týkajících se samotných vil usilujeme i o odstranění těchto načerno postavených plotů.

NOVÝ JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA3

Přístup veřejnosti není omezován jen když jde o stavbu protekčních vil, ale také v naprosto běžných případech, jakým je například vystoupení na zasedání zastupitelstva.

Možná si ještě vzpomenete na průběh ustanovujícího zastupitelstva. Na zastupitelstvo přišla řada občanů se zájmem sledovat jeho průběh i vyslovit svůj názor v diskusi. Do zasedacího sálu je však zaměstnanci města nevpustili a byli směřováni na galerii, která se rychle naplnila. Zatímco se zhruba šedesát lidí tísnilo na galerii a další desítky v předsálí, v zasedacím sále bylo zhruba 25 neobsazených míst k sezení a dalších 50 ke stání. Proto jsme hned po zahájení zasedání navrhli, aby byla veřejnost vpuštěna do sálu. Věra Nechybová (UFO) v pozici předsedající tomuto návrhu nevyhověla. Nadále byli všichni občané směřováni na galerii, která však byla plná a zaměstnanci města fyzicky bránili dalším lidem ve vstupu. V rozporu se zákonem o obcích tak bylo řadě lidí znemožněno účastnit se ustavujícího zasedání zastupitelstva a vystupovat v diskusi.
Vedení města se toto omezení zjevně zalíbilo, neboť záhy přišlo s novým jednacím řádem zastupitelstva. Ten obsahuje řadu omezujících ustanovení.

Dle § 2 odst. 4 „V jednacím sále zastupitelstva města Ústí nad Labem zasedají pouze zastupitelé, zástupci Magistrátu, jednotlivých městských obvodů, příspěvkových organizací města či obchodních společností s účastí města a případně pozvaní hosté“. Kdo je myšlen souslovím „pozvaní hosté“ je zřejmé z ustavujícího zastupitelstva, kde byla do sálu vpouštěna pouze veřejnost s členskou kartičkou hnutí ANO (např. Jakub Komárek, krajský manažer hnutí ANO, nebo Vladislava Marschallová, krajská místopředsedkyně hnutí ANO). Dle vyjádření primátora při schvalování jednacího řádu nemá opozice možnost hosty na zasedání pozvat.

Dle § 7 odst. 3 „Občan může vystoupit v rámci projednávaného bodu programu pouze jednou, jeho projev se musí bezprostředně týkat obsahu projednávaného bodu a délka jeho vystoupení nesmí přesáhnout 3 minuty. Na návrh člena Zastupitelstva může Zastupitelstvo hlasováním prodloužit dobu vystoupení občana, nejdéle však o 5 minut“. Pokud jste tedy na svůj dotaz nedostali odpověď nebo máte dotazů více, máte smůlu.
Nemusíte ale zoufat, stejnou smůlu mají i zastupitelé: „Ke každému projednávanému bodu programu má zastupitel možnost promluvit dvakrát s tím, že doba diskusního příspěvku je omezena na 3 minuty. Na návrh člena Zastupitelstva může Zastupitelstvo hlasováním prodloužit dobu vystoupení, nejdéle však o 5 minut“. Toto ustanovení zcela znemožňuje jakoukoli diskusi. Můžete si sami představit, jaké je to rozhodovat například o rozpočtu s výdaji 1,7 miliardy korun na základě dvou tříminutových dotazů.

Jednací řád z opozice nezměníme, ale už nyní máme připravené nové znění, které předložíme nejpozději po příštích komunálních volbách.

TRAFIKY

Hned na ustavujícím zastupitelstvu bylo kromě omezení práv veřejnosti schváleno také obsazení výborů a komisí, což jsou poradní orgány Zastupitelstva a Rady.

V komisích je opozice zastoupena minimálně. Lepší ale není ani složení kontrolního výboru zastupitelstva – předsedkyní je zastupitelka z (prokoaliční) KSČM, dalších pět členů je ze stran zastoupených v Radě a jedinou zástupkyní opozice je Karolina Žákovská z PRO! Ústí. Šest zástupců koalice tak bude v kontrolním výboru kontrolovat svoji vlastní činnost, což je nejen nehorázné plýtvání penězi, ale také naprosto bezprecedentní krok vlády pevné ruky, která si nepřeje být kontrolována ani veřejností, ani zastupiteli.

Celou situaci pak dokresluje schválení odměn pro členy výborů a komisí. Dlouhodobě upozorňujeme na to, že komise neplní svoji funkci a představují pouze snadný výdělek pro kamarády (např. Ing. Václav Šutera inkasoval za jediné zasedání komise 20 580 Kč). Vedení města navrhovalo, aby se odměna za členství v jednotlivých komisích sčítala, a to až za tři komise zároveň. Vzhledem k tomu, že komise mají být odborným poradním orgánem, chtěl jsem zabránit této nesmyslné kumulaci funkcí a navrhl, aby byla vyplácena odměna za členství v maximálně jedné komisi. Vedení města však tento návrh bez diskuse smetlo ze stolu, což napovídá tomu, jakým způsobem hodlá komise v následujících letech využívat.

Odměňování členů komisí a výborů má svá pravidla. Odměna je rozdělena v poměru 30 % za docházku a 70 % za aktivitu. Aby se maximalizovala vyplacená částka, některé komise hodnotí aktivitu všech členů jako 100%, ačkoliv se někteří členové ani nezúčastňují jednání. Nadále budeme upozorňovat na nejabsurdnější příklady a vyhodnotíme, zda vyplácení peněz za neexistující aktivitu není trestným činem porušení povinnosti při správě cizího majetku.

KUMULACE FUNKCÍ MARTINA MATY

U trafik ještě chvíli zůstaneme. Na skládání koalice měl značný podíl Martin Mata (býv. ANO), kterému se následně podařilo uspět ve výběrových řízeních na ředitele Inovačního centra Ústeckého kraje i ředitele Městských služeb Ústí nad Labem.
Obě organizace mají zcela rozdílnou náplň činnosti a potýkají se s řadou problémů. Městské služby jsou servisní organizací, pod kterou spadá vše od koupališť přes parkoviště až po hřbitovy. Popis problémů Městských služeb by vydal na samostatnou edici novin. Oproti tomu Inovační centrum Ústeckého kraje začalo s činností teprve v roce 2016 a jeho cílem je „vybudovat systematickou institucionální podporu vědecké a výzkumné činnosti v Ústeckém kraji, aplikovat ji do praxe a zajistit trvalou podporu inovační činnosti v aplikační sféře, transferu technologií, stejně jako podporu přeshraniční spolupráce výzkumných institucí a podniků“. K tomuto ambicióznímu cíli má zatím velmi daleko, dosavadní činnost se soustředí na podnikatelské inkubátory a konzultace.

Je zjevné, že každá z těchto organizací potřebuje jiný typ ředitele a poctivé řízení by zabralo mnohem více času než jen oficiální jeden úvazek. Nabízí se tedy otázka, proč zřizovatelé tolerují ředitelování v obou organizacích zároveň.
Dne 8. 8. 2019 zveřejnily Městské služby v registru smluv objednávku ostrahy koupaliště Brná za částku 250 Kč/hod. v celkovém předpokládaném rozsahu 342 000 Kč. Na straně dodavatele je společnost Ciba plus s. r. o., vlastněná Janem Cibríkem (UFO), kterého nalezneme ve funkcích od dozorčí rady AVE Ústí nad Labem až po komisi prevence kriminality, a  který byl mimo jiné odsouzen na dva roky za podvod v drogové a úplatkářské kauze expolicisty Michala Havla.
Na ostrahu koupaliště Brná není na profilu zadavatele žádná veřejná zakázka. Nalezneme zde ale veřejnou zakázku na ostrahu garážového objektu Zanádraží, kterou vyhrála společnost Chráníme s. r. o. s hodinovou sazbou 73 Kč bez DPH.
Předchozí smlouvu na ostrahu koupaliště Brná nalezneme v registru smluv. Smlouva byla uzavřena teprve v červnu loňského roku se společností Chráníme s. r. o. a hodinová sazba včetně příplatků za práci v noci a o víkendech činí 159 Kč bez DPH.
Nová objednávka čistě denní ostrahy za 250 Kč/hod. se tak jeví zvláštně, ale stále může mít racionální vysvětlení. Co když jde o běžnou cenu ostrahy, společnost Chráníme s. r. o. dosud poskytovala ostrahu za dumpingové ceny a nemůže v tom pokračovat?

Naštěstí máme registr smluv, ve kterém se můžeme podívat na cenu ostrahy v jiných městech (tabulka vlevo dole).
Do srovnání byly zařazeny pouze smlouvy s podobnou výší plnění (k vyloučení množstevní slevy) a v některých případech je cena včetně příplatků za noční a víkendovou práci, navíc v místech s vyšší průměrnou mzdou.
Pozoruhodné je, že smlouvy na zajištění ostrahy obvykle obsahují řadu podmínek a zejména vysoké sankce za jejich nedodržení. Objednávka služeb od Ciba plus s. r. o. má pouze jednu stranu A4.

Pokud by vás zajímalo, co k tomu říká sám Martin Mata, můžete nahlédnout do diskuse na Facebookové stránce spolku Stop Tunelům. Od ředitele Městských služeb se zde dozvíte mimo jiné to, že byste se měli jít léčit a neotravovat slušným lidem život, protože fakt nemá čas ani náladu řešit vaše bolístky a obavy. Jediným argumentem je „toto organizoval vedouci koupaliste nikoliv ja“, což je z pozice ředitele organizace naprosto absurdní argument.

Martin Mata v diskusi také uvedl: „Pokud to pujde dal, nez by melo, budu se uz bránit“. Nezbývá než doufat, že si k obraně před dotazy na hospodárnost smluv vystačí bez služeb Jana Cibríka.

ÚPLATKY ZASTUPITELŮM

VIP vstupenky, pozvánky na uzavřené akce, knihy. Tyto a další podobné výhody poskytují různé organizace zastupitelům. Situace došla tak daleko, že se příspěvkové organizace předhání, která poskytne zastupitelům z veřejného rozpočtu lepší výhodu, a některé dokonce poskytují výhody pouze vybraným zastupitelům, což nelze nazvat jinak než úplatkem.
Přijde mi zvláštní obdržet vstupenku na půlmaraton a na dalším zastupitelstvu hlasovat o tom, zda město poskytne půlmaratonu dotaci 600 000 Kč. Stejně podivné mi přijde dostávat VIP vstupenky na všechna fotbalová utkání a následně rozhodovat, zda město prodá akcie fotbalového klubu. Stejné pochybnosti mám u výhod poskytovaných divadlem, ZOO nebo muzeem – město je zřizovatelem těchto organizací a zastupitelé by neměli být finančně motivováni k tomu, aby organizace zůstaly v majetku města a dostaly rozpočet v konkrétní výši.

Bylo mi jasné, že úplný zákaz těchto výhod zastupitelstvo nikdy neschválí. Chtěl jsem je proto alespoň nějakým způsobem regulovat, počínaje zveřejněním seznamu výhod na webu města. Navrhl jsem proto na 3. zasedání zastupitelstva bod s názvem „Dary dotovaných organizací zastupitelům“. Zdůraznil jsem, že účelem tohoto bodu je především diskuse o celém tématu a závazné usnesení navrhnu pouze, pokud by na tom byla většinová shoda.

Pro zařazení tohoto bodu byli pouze členové PRO! Ústí. Zbylých 27 zastupitelů z ANO, UFO, ODS, KSČM, Vaše Ústí, Pro zdraví a Sport a SPD se zdrželo a bod vůbec nebyl zařazen na pořad jednání.

Je evidentní, že jak jde o peníze zastupitelů, panuje shoda napříč politickým spektrem. Vzhledem k tomu, že zastupitelé nepřipouští ani diskusi o získávaných výhodách, nezbývá mi, než tyto výhody nadále odmítat a doufat, že jejich vliv na hlasování ostatních zastupitelů je co nejmenší.

Z ALEJKY MAJÍ ZBÝT JEN TŘÍSKY

Pokud bych dostal otázku, které stromořadí je v Ústí nejvýznamnější, bez váhání odpovím, že alej v ulici E. Krásnohorské, nazývané alejka. Toto stromořadí lemující původně úvozovou cestu bylo jedinou zelení, která přežila výstavbu panelového sídliště Skřivánek. Tvoří přírodní dominantu při pěší cestě do města, má vysokou estetickou hodnotu, reguluje mikroklima a snižuje hlučnost i prašnost.

Bylo pro mě překvapením, když město podalo žádost o povolení kácení 24 lip a dvou javorů. Podle projektu je kácení první fází zamýšlené „kompletní výměny stromů“ v této aleji.

Za účelem posouzení stavu stromů jsme si objednali znalecký posudek u Ing. Tomáše Forala, soudního znalce v oboru ochrany přírody se specializací na dendrologii. Z posudku vyplývá, že z celé alejky je nutné pokácet pouze několik stromů – paradoxně část z nich není vůbec zařazena mezi hromadné kácení, o které město žádá. U jiných stromů je doporučováno například vyčistit a konzervovat dutiny, provést prořez větví či odstranit zátěž břečťanu, a po těchto zásazích mohou stromy zůstat na místě další desítky let.

Je smutné, že město vůbec nekonzultovalo svůj záměr s místními obyvateli, kteří by se o kácení bez naší účasti v řízení dozvěděli, až když by je jednoho rána probudil zvuk motorové pily.

Pokud by k vykácení alejky jednou došlo, bylo by nutné řešit otázku, co bude s alejkou dál. Její odstranění by bylo významným zásahem do veřejného prostoru a považujeme za samozřejmé, že by místní měli mít možnost se k budoucí podobě alejky vyjádřit. Zamýšlená náhradní výsadba by dorostla do majestátnosti současné alejky až v další generaci obyvatel sídliště Skřivánek. Současně s kácením stromů by bylo možno odstranit betonové prefabrikáty lemující cestu, upravit svahy či umístění laviček. Nic z toho ale vedení města nezamýšlelo.

Znalecký posudek stál více než 60 000 Kč, které nám už nikdo nevrátí, ale snad se díky tomu povede většinu alejky zachránit. Rozhodnutí, které povolovalo kácení, bylo Krajským úřadem zrušeno, ale několik stromů už bohužel město stihlo pokácet.