Ve čtvrtek 19. 11. proběhlo 6. jednání Zastupitelstva města Žatec. Zastupitelé se tentokrát sešli téměř v plném počtu, z 21 chyběl pouze jeden ze zdravotních důvodů.

Na programu byly i dva body týkající se budoucnosti městských společností, konkrétně Nemocnice Žatec, o.p.s. a Chrámu Chmele a Piva CZ, p. o.

V bodu 10 – Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. jsem se dotázal pana ředitele Mgr. Ing. Jindřicha Zetka ohledně jeho dalšího působení ve funkci ředitele žatecké nemocnice v souvislosti s jeho jmenováním do představenstva KZ, a. s. Pan ředitel sdělil, že o svém dalším působení ve funkci jednal se správní radou nemocnice a požádal o vystoupení členů SR. Slova se ujal předseda SR Ing. Tomáš Vejvoda, který sdělil, že Mgr. Ing. Zetek ve funkci ředitele zůstane, ovšem se sníženým úvazkem. Odůvodnil to právě připravovanou transformací nemocnice. 

V bodě 11 zastupitelé schválili převod Nemocnice Žatec, o. p. s. na akciovou společnost. Současná forma – obecně prospěšná společnost je již přežitá a bylo nutno k transformaci přistoupit. Pro transformaci hlasovali všichni přítomní zastupitelé. Znamená to, že se o. p. s. formálně zruší a její „práva a povinnosti“ přejdou na akciovou společnost.

Následoval bod č. 12 – transformace doplňkové činnosti Chrámu Chmele a Piva, p.o. Zde se vedla hodinová diskuse, stejně jako na předchozích zasedáních zastupitelstva a také jeho finančního výboru, jehož členové na jaře provedli velkou kontrolu. V říjnu jsme na FV vznesli požadavek k přípravě materiálů pro hlasování zastupitelů. Někteří zastupitelé vyjádřili názor doplňkovou činnost CHCHP CZ prodat. Nakonec byl schválen návrh doplňkovou činnost, tedy restauraci U Orloje s pivovarem a dětskou hernou, pronajmout třetímu subjektu, pro který jsem hlasoval i já..

Dalším, více diskutovaným bodem bylo odpuštění splátky zápůjčky TJ Žatec, z. s. Loni Zastupitelstvo schválilo zápůjčku ve výši 3.000.000, – Kč tělovýchovné jednotě na pořízení nové nafukovací haly a na vybudování nového tenisového kurtu.  Ke konci letošního roku měla TJ Žatec, z. s. uhradit splátku ve výši 508.786,37 Kč. V říjnu požádala tělovýchovná jednota v souvislosti s dopady koronavirové krize o snížení splátky, případně o její odklad. Do Zastupitelstva šly z Rady města dvě varianty návrhu usnesení, odklad splátky s úhradou úroků ve výši 15.000,- Kč a druhá varianta – odklad celkové původní splátky. Vzhledem k jistým nesrovnalostem a podivnostem ze strany TJ již při schvalování zápůjčky, respektive při jejím čerpání.  Na tyto nesrovnalosti tehdy upozornila jedna občanka, která vystoupila se stížností a dotazy k dané věci i tentokrát.  Právě kvůli těmto nesrovnalostech jsem se při hlasování loni zdržel. Nyní jsem hlasoval pro první variantu. Přestože si sportovci zaslouží podporu, domnívám se, že 15.000,- by nebyl takový problém zaplatit. Varianta a nakonec schválena nebyla a při hlasování o variantě s odpuštěním úroků jsem se zdržel. Doufám tedy, že peníze, které jsme tělovýchovné jednotě zatím odpustili (odsunuli na rok 2021) použijí opravdu smysluplně na rekonstrukci osvětlení, jak uvádějí v žádosti.

V diskusi jsem přednesl požadavek občanů o zveřejnění zprávy monitoringu stavu ovzduší v našem městě. Doufám tedy, že tato zpráva bude 17. 12. předložena.

V bloku vystoupení veřejnosti vystoupila pouze jedna občanka. Nicméně s výrazným upozorněním na určité podivnosti kolem zápůjčky částky 3 000 000,- Kč TJ Žatec. Tato částka byla tělovýchovné jednotě půjčena na základě usnesení.

Jan Kranda na 6. zastupitelstvu města Žatec