Jedním z hlavních témat březnového desetihodinového zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje byla reflexe koaliční krize kvůli kauze hejtmana Schillera ve věci smluv v Krajské zdravotní, a. s. Hejtmana podrželi nekritičtí koaliční partneři ODS a SPOJENCI a také SPD.

SMLOUVY PROVĚŘÍ KONTROLNÍ VÝBOR

Na mimořádném zastupitelstvu v pondělí 22. 3. se měl řešit především Fond spravedlivé transformace. Po pokusu o přeložení na duben nakonec březnový termín setrval především kvůli kauze Marschallová. To ale není jediný problém současné koalice. Pirátům nebyl předložen žádný důkaz, že by se jakýkoliv z koaličních partnerů ANO pokoušel důkladněji supervizovat hejtmanovo hnutí, ačkoliv to především Spojenci, ale i občanští demokraté před volbami slibovali. Zavřely se oči před angažováním Jiřího Holuba, šéfa nechvalně proslulé a přeplácené administrativy bývalé hejtmanky Středočeského kraje Pokorné Jermanové. Nijak se nezačala řešit otázka zbytečných výdajů na externí právníky. Koalice nezpytovala odměny pro koordinátora očkování, primáře a bývalého generálního ředitele Chodackého, který údajně podepsal sporné smlouvy Marschallové dva dny po nástupu do úřadu. Dále hejtman v médiích mlží o tom, co konkrétně Marschallová v Krajské zdravotní dělala.
Situace v Krajské zdravotní už přesáhla únosnou mez toho, co by bylo možné tolerovat. Kvůli hlasům ODS, Spojenců a SPD ovšem hejtman Schiller ve své funkci setrval. Naštěstí se nám podařilo prosadit, aby se smlouvami v Krajské zdravotní zabýval Kontrolní výbor, v němž jsou zastoupeny všechny strany, a jenž vede jako předseda Jiří Baudis (Piráti).

Důkladný nezávislý audit považujeme za nutný. A skutečně nezávislý audit s respektovanými výsledky může být proveden pouze s dohledem Kontrolního výboru, ne pod taktovkou Adama Vojtěcha nebo jiných lidí jakkoliv napojených na koalici, především na hnutí ANO,” 

Kateřina Stojanová, zastupitelka Ústeckého kraje a členka Výboru pro zdravotnictví ÚK

Kontrolní výbor a Finanční výbor byly pověřeny zkontrolovat veškeré smlouvy na externí poradenství, které minulé a současné vedení uzavřelo. „Sám jsem zvědav co kontrola smluv na externí poradenství kanceláře hejtmana Ústeckého kraje a jejich plnění přinese. Z hlediska transparence je to alespoň krůček správným směrem, ale věřím, že členové předchozí Rady moc rádi nebudou.“ řekl Jiří Baudis předseda kontrolního výboru při Ústeckém kraji za Pirátskou stranu.

OČKOVÁNÍ – CHAOS V CELÉ ZEMI, O TO VĚTŠÍ V NAŠEM KRAJI

Proočkovanost v Ústeckém kraji

K 19. 3. 2021: 72 849 klientů KZ v 17 očkovacích místech napříč Ústeckým krajem.

Krajské zastupitelstvo odhlasovalo výzvu vládě, aby dodávala kraji více vakcín, což je ale vzhledem k interpelaci, kterou náš poslanec Františel Navrkal zjišťoval informace od ministra Blatného, více méně irelevantní. Vakcíny se nám kvůli nezvládnuté očkovací koordinaci v Ústeckém kraji válí na skladech.

Odvolaný generální ředitel Krajské zdravotní Aleš Chodacki oznámil svůj konec také na postu koordinátora očkování. Přesto přednesl ještě jeden poslední report ze zákulisí očkování v kraji.

Řeč byla také o nemocnici Kadaň, kde probíhalo v březnu masové očkování, při němž byla porušována pravidla očkování prioritním skupinám. Přitom současný registr očkování lidí 70+ nechává seniory, kteří neudělali nic špatně a podle instrukcí se registrovali, čekat mnoho týdnů, než vakcína ze skladů dostane např. do Chomutovské nemocnice. Piráti dále sledují nerovnoměrnost a kontroverze v očkování. Budeme zároveň nadále vyvracet mýty a dezinformace, které čas od času vypouští krajská koalice.

Ústecký kraj stále nepřistoupil k očkování praktickými lékaři. Vymlouvá se, že nemá vakcíny, tyto ale ve skutečnosti nechal kraj vyočkovat v Kadani. 

Praktičtí lékaři měli v našem kraji dle původních prohlášení začít očkovat od 1. března. Jejich pomoc byla nadějí pro urychlení celého procesu očkování, které by nyní mělo být prioritou, pokud chceme co nejrychlejší návrat do původního stavu a postupné rozvolňování. Jejich zapojení však nakonec ztroskotalo – důvod byl opět stejný, praktikům nikdo nedodal potřebné vakcíny. 

Praktičtí lékaři v tom vidí kalkul a finanční výhody pro krajské nemocnice – vakcínu považují za dostupnou, ale kvůli penězům od pojišťoven za vakcinaci si je raději nechají v očkovacích centrech. Hejtman ale naopak viní z “hamižnosti” na oplátku praktické lékaře, kteří se příliš nehrnou do účasti v očkovacích centrech kvůli tomu, že by jim stála ordinace a přišli by o peníze.

„Nechci se dopouštět názoru,“

– bývalý koordinátor očkování Aleš Chodacki

VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAŤ

Dalším bodem zastupitelstva byla VRT – vysokorychlostní trať v Ústeckém kraji. Diskuze se delší dobu vede o konkrétním plánu a trase této trati, kdy v Ústeckém kraji se jedná o stavbu zásadního ekonomického významu.

„Ústí nad Labem jako významné krajské město potřebuje využít příležitosti mít zastávku vysokorychlostní trati v centru Ústí nad Labem, protože tím nejen využijeme polohu mezi Drážďany a Prahou, ale významně zkrátíme dojezdové vzdálenosti. Dalšími přípojkami na Louny můžeme dosáhnout rychlé a dobré dopravní obslužnosti a růstu lukrativnosti našeho kraje,“ říká Jiří Baudis, koordinátor dopravy za Českou priátskou stranu. Více o VRT od Jiřího Baudise si můžete přečíst zde. 

18. 3. proběhla online streamovaná diskuze s Ondřejem Štědrým, místostarostou Křešic, náměstkem primátora Ústí nad Labem Martinem Hausenblasem, Jiřím Baudisem a Zbyňkem Novákem (Společně Ústí). Podívejte se, jak probíhala zevrubná diskuze o možné budoucí podobě vysokorychlostní tratě v kraji.

Piráti kvitují, že je vytvořena pracovní skupina ze všech zúčastněných stran, která zajistí, že na finální variantě nebudou obce na Litoměřicku extrémně bity. Dooufáme, že dojde k všemi stranami přijímanému kompromisu, který neohrozí pozici Ústí nad Labem a dalších připojených oblastí. V nejzazší krizi, kdy to nebude řešitelné, musí přijít na řadu odpovídající kompenzace.

FOND SPRAVEDLIVÉ TRANSFORMACE

Plán spravedlivé územní transformace

Základním dokumentem pro čerpání z Fondu je Plán spravedlivé územní transformace. Tento plán spolu s operačním programem budou schvalovat útvary Evropské komise. Připravují to MMR, MŽP a uhelné regiony. Finalizace toho dokumentu bez strategických projektů je plánována na duben 2021. Z úrovně Ústeckého kraje se s ICUK připravuje PTÚK – Plán transformace Ústeckého kraje. Ten bude přílohou celostátního dokumentu. Budou tam navrženy prioritní oblasti podpory Ústeckého kraje v oblasti transformace. Součástí plánu bude také metodika hodnocení strategických projektů, která je v přípravě. Obecné informace o JTF (Fondu spravedlivé transformace) v boxíku.

Inovační centrum Ústeckého kraje

Na návrh Jiřího Baudise se Zastupitelstvo s ředitelem ICUK Martinem Matou dohodlo na pravidelných předávkách informací z Inovačního centra. Prezentaci ředitele ICUK můžete zhlédnout zde nebo na videu níže.

Informovanost veřejnosti

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na opoziční návrh chtělo uložit Radě Ústeckého kraje prověřit finanční i personální zdroje pro přípravný proces transformace Ústeckého kraje. Veškeré pokusy o prověření připravenosti na spravedlivou transformaci a informovanost opozice i veřejnosti v těchto ohledech vládnoucí koalice zablokovala nejtěsnějším možným výsledkem. 

Fond spravedlivé transformace je důležitým nástrojem pro snadnější a méně bolestivý odklon našeho regionu od uhelné energetiky a problémů s ní spojených. Pro úspěšné zvládnutí takové transformace je ale potřeba mít promyšlenou strategii, abychom věděli jak správně na té cestě točit kormidlem. Poskytování veřejných prostředků (tedy peněz občanů všech států EU) do soukromých podniků musí mít jasná a transparentní pravidla, aby nedocházelo k jejich zneužívání. Zvlášť důležité je to pak u velkých firem a korporací, které mají mnohem větší možnosti, jak tyto dotace „zabrat“ pro vlastní účely. 

Plán spravedlivé územní transformace, který by měl identifikovat klíčové investice a strategické úkoly stále není znám a hlavně není projednáván transparentně v širší skupině tak, aby byl odrazem vůle obyvatel kraje, ne pouze zájmů současné vlády, o kterých můžeme jen spekulovat. V současné době je dostupný jen dokument “Informace o přípravě Plánu spravedlivé územní transformace,“ který je ale už z října 2020, a který hned v úvodu říká, že se může měnit – jakým směrem a proč, to ale nevíme.

Krajský úřad také zřejmě rezignoval na nějakou aktivní roli v budoucím směřování této transformace, když ve své odpovědi na žádost o poskytnutí informace tvrdí, že „Krajský úřad Ústeckého kraje obdržené projektové záměry nehodnotil ani nedoporučil k dalšímu zpracování v rámci přípravy Plánu spravedlivé územní transformace.“ 

Jako Piráti se budeme stále snažit zjišťovat a podávat aktuální informace k tomuto procesu o hlídat využití peněz z Fondu spravedlivé transformace a zejména podporu směřující do velkých podniků spojených s politiky nebo šíbry, kteří si, a o tom jsme se v minulosti již mnohokrát přesvědčili, vždycky dokážou cestu, jak se mezi příjemce dotací dostat.

Potřebujeme komplexní program pro kraj, který zdola zvedne jeho úroveň a konkurenceschopnost. Potřebujeme ucelený a sebevědomý plán pro lidi, ne penězovod někam, kde se prostředky rozpustí v zájmech nebo dluzích nějaké korporace.

– Vít Rous, předseda pirátského zastupitelského klubu

RŮZNÉ

Jsme Fér

V uplynulých týdnech se na Piráty obrátila iniciativa Jsme fér, která bojuje za zrovnoprávnění manželství pro homosexuální páry ve věci dvou partnerů, kteří chtěli zcela v souladu s platnou českou legislativou uzavřít registrované partnerství na jedné z ústeckých matrik. Bohužel se však ze strany úřadu setkali s nepřátelským a nevstřícným jednáním, v důsledku kterého jim byla registrace bez racionálního zdůvodnění odkládána tak dlouho, až byli nuceni toto uzavřít na území jiného kraje. Ústecká matrika je bohužel tímto stylem jednání v obdobných záležitostech nechvalně proslulá. „Pro Piráty je rovnost před zákonem a dodržování principů právního státu jedním z nejdůležitějších pilířů. Dotčená matrika MO Ústí nad Labem – město obsluhuje celý kraj, proto jsme na toto její jednání vedení kraje upozornili a dále se celému problému bude věnovat náš místostarosta Karel Karika, který je na daném obvodě místostarostou,“ uvdela krajská zastupitelka Kateřina Stojanová.