Koalice odmítla podpořit konkrétní plán na podporu podnikatelů, na program únorového zastupitelstva se rovněž nepodařilo zařadit body o Fondu spravedlivé transformace a bude svoláno mimořádné zastupitelstvo v březnu. Krajští zastupitelé se dále zabývali zdravotnictvím a úvěrem, ale i srpem a kladivem na budově Krajského úřadu.

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE A PODPORA PODNIKATELŮ

„Všichni přítomní zastupitelé všech opozičních stran se připojili k žádosti o svolání mimořádného jednání zastupitelstva. Programem zastupitelstva by měl být plán spravedlivé transformace, což je naprosto zásadní materiál – vize, jak se kraj vyrovná s ukončením těžby hnědého uhlí. Chceme, aby si zastupitelstvo podle zákona o krajích vyhradilo tuto pravomoc a rozhodovalo o projektech zařazených do Fondu spravedlivé transformace či Modernizačního fondu. Tento materiál jsme se dnes neúspěšně snažili zařadit na program jednání zastupitelstva. Mimořádné zasedání proběhne 22. března 2021,“ uvedl Filip Ušák z hnutí STAN.
Dalším návrhem, který koalice zamítla, byla podpora podnikatelů v Ústeckém kraji s ohledem na krizi kvůli proticovidovým opatřením.

„Koalice zamítla plán konkrétní pomoci podnikatelům ze strany Ústeckého kraje. Cílem bylo, aby náš kraj pomohl státní agentuře Czechinvest s administrací dvou dotačních programů, covid – nájemné a covid – gastro – uzavřené provozovny. Stovky podnikatelů z našeho kraje čekají na vyřízení svých dotačních žádostí, které agentura nestíhá rychle vyřizovat. Při zapojení např. deseti zaměstnanců by došlo ke značnému urychlení vyřizování žádostí. K něčemu podobnému již přistoupil Středočeský kraj. Náš kraj se v prosinci zmohl na deklaraci, že “fandí” podnikatelům, tak dnes měl příležitost to ukázat. Finanční náklady by byly nula. Stačilo by jen chtít“

– Filip Ušák (STAN)

„Fond spravedlivé transformace je důležitým nástrojem pro snadnější a méně bolestivý odklon našeho regionu od uhelné energetiky a problémů s ní spojených. Pro úspěšné zvládnutí takové transformace je ale potřeba mít promyšlenou strategii, abychom věděli jak správně na té cestě točit kormidlem. Poskytování veřejných prostředků (tedy peněz občanů všech států EU) do soukromých podniků musí mít jasná a transparentní pravidla, aby nedocházelo k jejich zneužívání. Zvlášť důležité je to pak u velkých firem a korporací, které mají mnohem větší možnosti, jak tyto dotaci ‚zabrat‘ pro vlastní účely,“ upřesnil Vít Rous, předseda pirátského zastupitelského klubu.

ZDRAVOTNICTVÍ

Výsledek hospodaření krajské zdravotní

Za rok 2020 k 31. 12. 2020

Náklady: 9 497 328 584 Kč
Rezerva: 0 Kč
Výnosy celkem: 9 538 883 609 Kč
Výsledek hospodaření: 41 555 025 Kč

Toto ještě nezahrnuje některé faktory, které jej ovlivní.

Tj. rezervy na soudní spory, rezervy na nevyčerpanou dovolenou, dohadné položky na obchodní spolupráci, dohadné položky na výnosy od zdravotních pojišťoven, opravné položky k pohledávkám a ostatní účetní operace. 

„Na rok 2021 zahrnujeme do rezervy hospodářského výsledku rezervu 100 milionů Kč. Tento plán ještě neobsahuje akvizici Rumburku a Litoměřic. Nemáme ještě kompletní podklady.“

– Jindřich Zetek, předseda Představenstva Krajské zdravotní

Přestože se předseda představenstva Krajské zdravotní zasekl ve výtahu budovy krajského úřadu, která prochází rekonstrukcí, nakonec po desetiminutové přestávce na jednání Zastupitelstva dorazil a ukázal, jak si Krajská zdravotní vede co se týče situace s COVID 19. Křivka aktuálně pozitivních pacientů a nově přijímaných případů kopíruje klasickou sinusoidu, v níž se odráží menší počet testů o víkendech.

Kapacita celkových lůžek je 493, z toho 421 obsazených. Z Ústeckého kraje jsme netransferovali žádného pacienta. Opačným směrem (z Karlovarského kraje) jsme přijali 25 pacientů na běžné lůžko a 3 na JIP.

Zastupitelstvo bylo dále informováno o stavu očkování v kraji, které již od svého spuštění drhlo a objednaným klientům byly odsouvány termíny. Jak ve zprávě o hospodaření, tak v bloku Krajské zdravotní i ve volné diskuzi zastupitelů dostal pozornost transfér Lužické nemocnice v Rumburku do Krajské majetkové. Předchozí vedení kraje rozhodlo o zařazení zadlužené Lužické nemocnice do společnosti Krajská majetková místo rovnou do Krajské zdravotní. Krajská majetková tak musí měnit pravidla pro investice, jelikož nebyla a není na správu nemocničního zařízení připravena. Toto jsme kritizovali již před volbami, kdy současná koalice toto rozhodnutí původní koalice hájila, např. ústy Jiřího Kulhánka (ODS). V současnosti již také (nyní již jako člen krajské vlády) pan Kulhánek toto rozhodnutí označuje za nešťastné.

Obecnou zdravotnickou situaci ve Šluknovském výběžku sledujeme průběžně a podporujeme stanoviště ZZS ve Varnsdorfu.

K tématu se plánuje videokonference na Facebooku – proběhne 24. 2. 2021 v 18:00. Kliknutím na obrázek níže se dostanete na Facebookovou událost.
Zajímavost: Kritizovali jsme angažmá Adama Vojtěcha, bývalého ministra zdravotnictví, coby místopředsedy představenstva Krajské zdravotní. Adam Vojtěch ji brzy opustí a stane se velvyslancem ve Finsku. Trafika za o něco lepší trafiku.

Akce financované z Úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025

V prosinci vládnoucí koalice rozhodla o tom, že si Ústecký kraj vezme úvěr. Tento úvěr si vezme kraj od České spořitelny. Byla již podepsána smlouva na úvěrovou částku 1,5 miliardy korun, čerpat lze od 1. ledna 2021 do roku 2025, nejzazší splatnost je v roce 2033.

Byly připraveny investiční akce, na které se úvěr mimo jiné použije. To schválila již minulá koalice.

22 akcí, které budou částečně z tohoto úvěru financovány, představil Tomáš Rieger z ODS a Ing. Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje.

 

V první části bude financováno:

 • Dostavba areálu Střední školy stavební a strojní, Teplice, p. o.
 • Rekonstruklce elektroinstalace Podkrušnohorského gymnázia Most, pracoviště Bílina.
 • Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, p. o – revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů.
 • SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ Ústí nad Labem – výměna vnitřních instalací.
 • SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem – výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S.

 

Ve druhé části:

 • Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem – stavební úpravy areálu a nové vybavení (počítače, technika…).
 • Gymnázium T. G. M. Litvínov – rekonstrukce elektřiny, vody, topení.
 • Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice – revitalizace budovy.
 • Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov – úprava dvora a parkovacích míst.
 • Střední škola lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně – rekonstrukce skleníku, vč. demolice stávajícího objektu.
 • Oblastní muzeum v Lounech – depozitář v Poděbradově ulici – rekonstrukce vnitřních prostor (naproti Gymnáziu Václava Hlavatého).
 • Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – revitalizace.
 • Domov Brtníky, p. o. – zdroj pitné vody.
 • Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje – výstavba garáží v Mostě.
 • Rekonstrukce mostního objektu Dobroměřice – Louny (viadukt z počátku 19. století přes inundační území). Je v havarijním stavu (bod 6 ze 7, 7. bod by znamenal uzavření mostu).
 • Rekonstrukce mostního objektu ve Rtyni nad Bílinou 1.
 • Rekonstrukce mostního objektu ve Rtyni nad Bílinou 2.
 • Rekonstrukce mostu přes železnici v Kadani (1981-002) v části Prunéřov.
 • Komunikace II/250 ve Staňkovicích – odstranění sesuvu.
 • Rekonstrukce mostu Veslařů v Lounech.

Čerpání úvěru pro tyto body může být ještě modifikováno tím, že se budou hledat další dotační tituly, které by využívání úvěru mohly snížit. V letošním roce se utratí 220 milionů Kč. Níže můžete zhlédnout prezentaci k investičním akcím. Samotná prezentace po úvodním slově začíná v čase 3:30.

Diskuze členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Správa a údržba silnic

„Jeden víkend intenzivního únorového sněžení stál kraj 11 milionů korun,“ uvedl Marek Hrabáč, radní pro oblast dopravy a silničního hospodářství (ANO). „Spotřeba soli je extrémní“. V lednu bylo vysypáno na silnice v Ústeckém kraji 20 tisíc tun soli a byla přikoupena další sůl, cca 12 tisíc tun soli. Rozdíl v ceně na 20 tisících tunách soli je 8 milionů Kč. 

Námitka na podjatost úřadu

Předseda pirátského zastupitelského klubu Vít Rous se zeptal na případ výjimky z emisních limitů pro rtuť pro elektrárnu Počerady Pavla Tykače. „Jak se jako vedení kraje stavíte k tomu, že jste byli označeni jako podjatí, že dostáváte od 7 Energy / Vršanské uhelné velké peníze na různé projekty?“

Jan Schiller odpověděl, že Rada je papežštější než papež a uvedl, že kdyby nařčení o podjatosti bylo přijato, tak bychom nesměli nikdy přijímat žádné peníze.

Emisní limity pro rtuť mají přitom podle Víta Rouse velký vliv na životy lidí. Několikanásobně překročené limity na rtuť mají na zdraví lidí neblahý vliv. Krajské vedení ústy Jana Schillera deklaroval, že nemá možnost vůbec limity rtuti měřit. Je tedy údajně nemožné se v tom orientovat. Konkrétně Kraj odpoví na tuto otázku písemně a Piráti o tom budou informovat.

„Ministerstvo životního prostředí shromáždilo důkazy o rozsáhlé spolupráci Ústeckého kraje a uhelných firem miliardáře Pavla Tykače. Ministerstvo totiž prošetřuje systémovou podjatost Krajského úřadu Ústeckého kraje vůči firmě Vršanská uhelná Pavla Tykače při posuzování žádosti o velkou výjimku z ochrany ovzduší a zdraví pro elektrárnu Počerady. Kraj se v minulosti zavázal k podpoře firmy a vytváření podmínek pro její projekty. Na oplátku kraj získal od roku 2014 již 44 milionů korun. V minulém roce po podání žádosti o výjimku se navíc přísun peněz znatelně zvýšil – z předchozích 2 až 3 milionů v předchozích letech na 8 milionů v loňském roce.“

Zdroj: Článek Hnutí Duha

Reliéf srpu a kladiva na budově Krajského úřadu

Změna vizáže budovy Krajského úřadu se stala v minulých týdnech ožehavým tématem, dokonce byla námětem reportáže CNN Prima News. A to přesto, že mnozí upozorňují na to, že dostává velké množstí pozornosti celkem neoprávněně, jelikož je tu „spousta jiných a důležitějších problémů k řešení.“ Budova úřadu prochází rekonstrukcí a v rámci ní se bude zasahovat do fasády a vládnoucí krajská koalice ústy svých různých představitelů vyjadřuje větší či menší vůli symboly srpu a kladiva odstranit. Radní Michal Kučera (SPOJENCI/TOP09) hned po svém zvolení oznámil veřejnosti, že první, co udělá, bude právě zbavení budovy těchto symbolů, nejlépe symbolicky pětadvacátého února na výročí Vítězného února. O záměru úpravy rozhodl někdejší ředitel Krajského úřadu Zemaník.

Zájem byl otevřít tuhle otázku a debatu. My Piráti nechováme žádné sympatie k symbolům totality, nebereme to celé ale jako politickou otázku. Pokud se bude něco měnit a nevyřeší to jen vysvětlující tabulka, rádi bychom viděli zapojení odborníků a šetrný vysledek, který odráží charakter kraje,“ uvedl Lukáš Ryšavý (Piráti), krajský zastupitel a člen Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Lukáš Ryšavý se podrobněji kultuře a památkové péči věnuje ve videokonferenci o činnosti svého výboru.

Z diskuze vyplynulo, že kraj má v úmyslu oslovit FUD UJEP a další, kteří by mohli představit nějaké zajímavé řešení prostoru. 

„Za celých 12 let, co sedím v zastupitelstvu, jsem si nevšiml, že tam ten srp a kladivo je.“

– Jaroslav Komínek, KSČM

Transofmace Dopravní společnosti Ústeckého kraje na akciovou společnost

 • Připravuje, nebo nepřipravuje krajské vedení transformaci DSÚK na akciovou společnost?

  Podle Marka Hrabáče (radní pro oblast dopravy a silničního hospodářství) z ANO tato diskuze nepatří do on-line přenosu na zastupitelstvo a mohlo by jít o únik citlivých, důvěrných informací. Strategií kraje to ale podle něj není, jen porovnávají nejrůznejší možnosti, mezi nimi i možnost převés DSÚK z hlediska efektivity a hledání příležitostí právě na akciovou společnost.

  „Má to prazáklad nějaké pravdičky. Zatím je to pracovní debata, nevím, jestli to vůbec posunu na Radu.“

Ostatní

 • Příprava na diskuzi a informování o VRT, o které píše Jiří Baudis ve svém článku.
 • Hejtman Jan Schiller přijal možnost svolat mimořádné zastupitelstvo, jak jej navrhla opozice. Předkladatel Filip Ušák (STAN) oznámil, že bude postupovat dle zákona a podá návrh tak, aby, když bude svoláno po podání v zákonné lhůtě, došlo k tomuto mimořádnému zastupitelstvu 22. března 2021. Piráti PRO.
 • Bod Souhrnná infomrace o probíhající mezinárodní spolupráci Ústeckého kraje za rok 2020 a návrh aktivit Ústeckého kraje v oblasti zahraničních vztahů pro rok 2021 Stažen z programu.
 • Kraj poskytne 500 000 Kč na podporu dobrovolnickým organizacím, které získaly akreditaci od MVČR. Žádat si budou moci během března a dubna a každá bude moc obdržet max. 100 000 Kč. Piráti PRO.
 • Destinační agentury: Poskytnutí neinvestiční dotace čtyřem destinačním agenturám, každé ve výši 1 milion. Zároveň schálení vyjímek, kdy je překročen maximální podíl osobních nákladů. Piráti PRO.
  • České Švýcarsko – 1 milion
   Krušné hory – 1 milion
   Dolní Poohří – 1 milion
   České středohoří – 1 milion
 • Dotační program Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2021 – Dotační program v hodnotě 4 miliónů, který byl už součástí schváleného rozpočtu. Jedná se o budget, který bude rozdělen mezi žádající centra pro handicapované, programy pro osoby závislé na drogách a v neposlední řadě pro hospice, což je extra důležitý, pač nejsou zřizovány krajem a pojišťovny jejich úkony hradí asi jen ze 60 %. K tomu byla schválena podpora programů zdravotní prevence, rehabilitací atd. Piráti PRO.
 • Dotační program: Podpora financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji na rok 2021 – Vyhlášení dotačního programu pro vrcholové sport. organizace, které v rámci mládežnické složky mají zřízené akademie, sportovní centra a sportovní centra mládeže. Jedná se o olympijské kolektivní sporty.  Na celý program vyčleněno 5mil. Kč. Program poskytován od r. 2014, dále dotační program na podporu činnosti sportovních organizací pracujících s dětmi a mládeží (těch, co nejsou vrcholovými centry), dále třeba na akce apod. Oproti 8 mil. v roce 2020 je vyčleněno v rozpočtu pouze 2 mil. Minimální výše 10 000, max 50 000. Piráti PRO.
 • Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace: Odbor dopravy UK navrhl provést změnu zřizovací listiny SUS dodatkem, aby předmětem bylo svěření majetku (pozemky) pod silnicemi II. a III. třídy, jedná se o 45 pozemků v různých katastrech. Piráti PRO.
 • Dohoda o spolupráci – o financování přeshraničních služeb na autobusové lince 407 Staré Křečany,Brtníky-Krásná Lípa-Varnsdorf-Großschönau stažena z programu.
 • Formální hlasování o výjimkách z rozpočtového provizoria Ústeckého kraje na období I. čtvrtletí 2021. Piráti PRO.

Vyhodnocení veřejných výdajů na likvidaci směsného komunálního odpadu v Ústeckém kraji v období 2014 – 2018

Statut Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje a plán činnosti na 1. pololetí r. 2021 – Staženo z programu

Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje – plán práce pro rok 2021, Statut výboru

Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje

Výbory Zastupitelstva Ústeckého kraje – personální záležitosti (Jedná se o výměnu člena KV a výměnu člena výboru pro zdravotnictví)

Doplnění členů do výboru Regionální rady regionu soudržnosti:

– Jaroslav Komínek, Jan Paparega a Filip Ušák nepřijali nominaci